Saturday April 04,2020

सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

नबिल बैंकले व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Accounts) ग्राहकवर्गको हितलाई मध्यनजर गर्दै एन.एल.जी बीमा कम्पनिसगंको सहकार्यमा रु १०,००,०००/- को सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिदिने योजना भाद्र १५ गते देखि ल्याएको छ ।

 
यस योजना अन्तर्गत, दैनिक मौज्दात रु ५,०००/– वा सो भन्दा बढि राखे जुनसुकै प्रकारका नेपाली मुद्राका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुलाई रु १०,००,०००/- को सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको छ । यस योजना अन्तर्गत बचतकर्ताको दुर्घटना द्वारा मृत्यु भएमा अथवा स्थायी पुर्ण असक्तता भएमा एकमुस्ट रु १०,००,०००/- बीमा रकम प्रदान गरिनेछ ।
ग्राहक स्वयंले यस्तो बीमा गर्नु पर्दा बढि प्रिमियम भुक्तानी गर्न पर्ने हुन्छ तर बैंकको यस योजनामा सामिल हुंदा बीमा प्रिमियमको खर्च बैंक स्वयंले व्यहोर्ने छ ।
यस योजनामा सामिल हुन व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Accounts) ग्राहकवर्गले निम्न प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ ।
१. उमेर – यस योजनामा सामिल हुन कुनै उमेरहद नभएतापनि नावालकको हकमा खाता संरक्षक यस योजनामा बीमित हुन सक्नेछन् ।
२. हाल कायम रहेका व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहकमा:
•बैंकले यस योजना अन्तर्गत रु. ५,०००/– वा बढि मौज्दात रहेका आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहकवर्गको हकमा यो योजना लागु भएको मिति देखि बीमा गरिसकेको छ ।
•यो योजनामा सामिल भईरहन बचतकर्ताले रु. ५,०००/– वा बढि मौज्दात हरेक दिन राख्नु पर्नेछ ।
•रु. ५,०००/– वा बढि मौज्दात कायम नभएका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुले आफ्नो खातामा नेपाली क्यालेन्डर बमोजिम कुनै पनि महिनाको पहिलो कार्य दिनबाट सो महिनाको मसान्तसम्म उक्त मौज्दात कायम राखी योजनामा सामिल हुन सक्ने छ ।
•यस्ता ग्राहकहरुको हकमा सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यो योजनामा सामिल भएको मितिबाट लागु हुनेछ ।
 
३. नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने ग्राहक:
•नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुको हकमा, बैंकको कुनै पनि व्यक्तिगत बचत खाता खोली रु ५,०००/–वा बढिको मौज्दात राखेमा खाताखोलेकै दिनबाट यो योजनामा सामिल हुन सकिनेछ ।
४. बीमा दाबीको प्रकृया
•यस योजनामा बीमित रहेका ग्राहकको बीमित अवधिमा उक्त घटना भएमा बीमाङ्कको दाबीको लागी आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु बैंकमा उपलब्ध गराउन पर्छ ।
•बैंकले उक्त सम्पूर्ण कागजातहरु उपलब्ध भए पश्चात यस दाबीको लागि थप प्रकृया अघि बढाउने छ ।
•अपवाद बाहेक, यसरी प्रकृया पुर्याई सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त भएको १०–१५ कार्य दिनको अवधिमा योग्य दाबीको भुक्तानी हुनेछ ।
 
यस योजना अन्तर्गत बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण नियम, शर्त तथा सुबिधाहरु बीमा कमपनीले तोके बमोजिम हुनेछ ।
यस योजना सम्बन्धी थपजानकारीको लागि बैंकको नजिकको शाखामा वा फोन न १६६००१६२२४५ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Download GPA Master Policy