Thursday September 20,2018

Nabil Visa Card Cash Back Scheme-Phase II

नबिल भिसाकार्ड प्रवर्धनात्मक अभियान

नबिल बैंकले आफ्ना भिसाकार्ड वाहक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर “नबिल भिसा कार्ड नगद फिर्ता योजान” नामक नबिल भिसाकार्ड प्रवर्धनात्मक योजना गर्दै अएकोमा सो अभियान मा देहाय बमोजिम परिवर्तन गरिएकोछ ।

यस योजना अन्तर्गत कुनैपनि नबिल बैंक भिसाकार्ड वाहक (डेविट/क्रेडिट/प्रिपेड) ग्राहकहरुले नेपाल भित्रका POS बाट प्रत्येक सफल कारोबारको १०% अथवा अधिकतम रु. ३०० तथा e-Commerce साइटबाट गरेको प्रत्येक  सफल कारोबारको २०% अथवा अधिकतम   रु. ६०० फिर्ता पाउनेछन्।

यो योजना सिमित अबधीको लागि मात्र लगु गरिएको छ । उल्लेखित रकममा   प्रचलित नियम बमोजिम कर कटिृ गरिनेछ ।

शर्त वन्देजहरु:

यस अभियानमा सहभागीताका लागि देहाय बमोजिमका शर्तवन्देजहरु लागू हुनेछन् ।

१.    यो योजना चालु अबस्थामा रहेका नबिल भिसा, डेविट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्डका कार्डवाहकहरुका लागि लागु हुनेछ ।

२.    यो योजना नबिल बैंकबाट जारी भएको “भिसा”ब्राण्डेड कार्ड प्रोडक्टमा मात्र लागु हुनेछ ।

३.    यो योजनामा नेपाल भित्र भएको POS तथा e-Commerce को कारोवारको लागि मात्र मान्य हुनेछ ।

४.    यस योजना अन्तर्गत कुनैपनि नबिल बैंक भिसाकार्ड वाहक (डेविट/क्रेडिट/प्रिपेड) ग्राहकहरुले नेपाल भित्रका POS बाट प्रत्येक  सफल कारोबारको १०% अथवा अधिकतम  रु. ३०० तथा e-Commerce साइटबाट गरेको प्रत्येक  सफल कारोबारको २०% अथवा अधिकतम   रु. ६०० फिर्ता पाउनेछन् र सो रकमा आवश्यक कर कटिृ गरि बैंकले ग्राहकको खाता वा कार्डमा जम्मा गरिदिनेछ ।

५.    यो योजनाअन्तर्गतको नगद फिर्ता योजना कुनै पनि समयमा बन्द गर्न सक्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहनेछ ।

६.    कृतिम वा नक्कली कारोवार गर्ने कार्डवाहकलाई नगद फिर्ता योजनामा समावेश गरिनेछैन । जस्तै, कार्डबाहकले अस्वाभाविक रुपमा धेरै पटक आफ्नो वा अन्य कुनै मर्चेण्ट लोकेशनबाट आफ्नो कार्ड प्रयोग गरी कारोबार संख्या बढाएको अवस्था ।

७.  यस अघि का नगद फिर्ता ( Nabil Cash Back Offer) योजनाहरु बन्द गरिएको छ ।

Launch of Nabil Visa Card Cash Back Scheme-Phase II

Nabil Bank is pleased to announce the launch of Nabil Visa Card Back Scheme-Phase II aimed to its Visa Cardholders. The Scheme is designed into two segments i.e. 10% and 20% cash back scheme as detailed below.

  1. 10% Cash Back Scheme: Under this scheme any Nabil Bank Visa cardholder (debit/credit/pre-paid) will get cash back of 10% or maximum of NPR 300 on every successful usages of his/her card in POS transactions made within Nepal during the scheme period.
  1. 20% Cash Back Scheme: Under this scheme any Nabil Bank Visa cardholder (debit/credit/pre-paid) will get cash back of 20% or maximum of NPR 600 on every successful usage of his/her card transactions in e-commerce sites within Nepal during the scheme period.

In both the schemes there will be no restrictions of minimum purchase amount. Cash back amount earned by each cardholder shall be deposited to their account (in case of debit card) or credit/pre-paid card by next working day after verification and deducting applicable tax amount (TDS 15%).

The Scheme will remain valid for limited period only.

Terms and Condition:

Below are the major terms and condition applicable for this campaign.

  1. Applicable to all active Nabil Visa debit, credit and pre-paid cardholders.
  2. Applicable only on "Visa" branded card products issued by Nabil Bank.
  3. Not applicable/eligible for cash withdrawals transactions (both ATMs & manual).
  4. Valid only for sales/e-commerce transactions made within Nepal only.
  5. Cash Back of 10% of the transaction amount or maximum of NPR 300 on transaction generated thru POS, and, 20% of transaction amount or maximum of NPR 600 on transaction generated thru e-commerce site. The cash back amount shall be credited to card/account by next working day after every successful sales and/or e-com transactions, after deducting applicable taxes.
  6. Bank reserves the right to end the cash back campaign before the expiry at its own discretion.
  7. The Bank shall exclude those cardholders for cash back who make unnatural or fake transactions with intention of getting cash back only e.g. a cardholder using his/her cards at his/her own or friends merchant locations for unnaturally high number of time.  
  8. Once this new scheme gets effective all other previous Visa Cash Back scheme will automatically get suspended.